Video Foto Galeri Yazarlar
14.10.2019 - Pazartesi

Şahımerdan SARI

SORULAR VE CEVAPLAR - 6

Değerli Alim Şahımerdan Sarı Hoca'nın kaleminden Kelime-i Tevhid ve Manası kitabında yer alan bölüm soru ve cevapları. ( 6. Bölüm)

19 Temmuz 2018 10:45
A
a
KahveKitap
SORU=81) Kureyş Suresinde geçen Rabb kelimesini izah ediniz.
CEVAP=81) Ayet-i Kerime’de “Rabb” kelimesi “Sahip” manasında kullanılmıştır.

SORU=82) Rabliğin ikinci manası ile Ulûhiyet Tevhidi arasındaki ilişkiyi ve arasındaki farkı izah ediniz.
CEVAP=82) Allahu Teâla (c.c)’nın Rububiyetinin ikinci manası ile Ulûhiyet manası birbirine çok yakın irtibatlıdır. Müstekbirler, Rububiyetin birinci manasını kabul edip, ikinci manasında inkâra kalkışmışlardır. Ve Ulûhiyet yetkilerini kendilerinde görmüşlerdir. Rububiyetin ikinci manası: Malik, sahip, hâkimiyet, mülk ve idare gibi manalarla özetlenebilir.

SORU=83) Hz. İbrahim (a.s)’ın hayatını kısaca anlatabilir misiniz?
CEVAP=83) Doğduğu UR şehrinin ve çevresinin halkı bazı yıldızları ve Ay’ı Allah’ın Rububiyetine ortak addetmişlerdir. Ve hükümdar olan Nemrud’u da bu Rububiyete (bunlara yakınlığı münasebetiyle) kutsal olarak yetkili kabul ediyorlardı. Doğduğunda ve çocukluk yıllarında toplumdan uzak kalmıştır. Sonra toplumun dini inançlarını öğrenmiş ve doğru bulmamıştı. Âlemin bütün nizam ve intizamı ile sahipsiz olamayacağını biliyor ve bu sahibi düşünerek bulmaya çalışıyordu.
 
SORU=84) Hanif kelimesi ne manaya gelmektedir?
CEVAP=84) Hanif = bir tek Allah’a (şirk koşmadan) iman eden ve batılların tümünden hoşlanmayan yol ve dosdoğru dine denir.

SORU=85) Hz. İbrahim (a.s) Enam Suresi’nde güneş, ay ve yıldızlar hakkındaki sözleri niçin söylemiştir?
CEVAP=85) Bu sözleri kavmin sapıklığı ile alay manasında söylemiştir.

SORU=86) Hz. İbrahim (a.s) ve Nemrut arasındaki tartışmayı anlatınız.
CEVAP=86) “Allah (c.c) kendisine mülk (hükümdarlık) verdiği için şımararak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni görmedin mi? İşte o zaman İbrahim = “Rabbim hayat veren ve öldürendir” demişti. O’da = “Ben de hayat verir ve öldürürüm” demişti. İbrahim = “Allah güneşi doğudan getirmektedir; haydi sen de onu (güneşi) batıdan getir” demişti. Bunun üzerine kâfir şaşırıp kalmıştı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez” (Bakara Suresi: 258)

SORU=87) Nemrut ile bugünkü kâfirler arasındaki irtibatı izah ediniz?
CEVAP=87) Günümüzdeki idareyi ellerinde bulunduran müstekbirlerin felsefesi de Nemrut gibidir. Onlar da Allah’a inandıklarını, O’nun kâinatın nizamını var ettiğini iddia ettikleri halde insanların idari nizamının yetkilerinin ise, Allah’a ait olmadığını (haşa) ve dolayısıyla kendilerinde olduğunu söylemektedirler.

SORU=88) Hz. İbrahim (a.s) hangi sözlerle bizlere güzel örnek olarak gösterilmiştir?
CEVAP=88) Kur’an-ı Kerim’de “Usve-i Hasane” yani güzel örnek olarak gösterilmiştir.
“İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel örnekler vardır” (Mümtehine Suresi: 4)

SORU=89) Firavun niçin Hz. Musa (a.s)’a karşı çıktı?
CEVAP=89) Eğer Hz. Musa (a.s)’ı tasdik ederse Allah (c.c)’ın şeriatına bütün halkın tabii olması ve devlet idaresinin Allah’a itaat edenlere verilmesi gereğini kabul etmiş olacaklar ki bu da Firavun ve kavmi olan Kıbtilerin menfaatlerine aykırıdır.

SORU=90) Mısır tarihini kısaca açıklayınız?
CEVAP=90) Hz. Yusuf (a.s) zamanındaki kral, çoban kral idi. Daha sonra Yusuf (a.s) İsrailoğullarını Mısır’a getirdi. Firavunlar tekrar idareyi ele geçirip, zaten adaletten taviz vermeye başlayan İsrailoğullarına zulmetmeye başladılar. Bu zulüm 400 yıldan fazla sürmüştür. M.Ö 1250 yıllarında işte böyle bir zamanda Musa (a.s) peygamber olarak gönderildi. İki peygamber arası 500 yıldan fazla sürmüştür. İşte Firavunlar tekrar saltanatı kaybetmemek için var güçleri ile Hz.Musa (a.s)’a karşı çıktılar.


SORU=91) Firavun neden Hz. Musa (a.s)’ı büyülenmiş (haşa) olarak suçlamıştır?
CEVAP=91) Bu suçlama 2 boyutludur. Birinci boyut; Firavun hâkimiyetin Allahu Teâla (c.c)’da olmasını aklına sığdıramamaktadır. İkinci boyut ise; Hakk dava sahiplerini bir takım iftiralarla karalama çabasıdır. İnsanlar ile Hakk dava sahipleri arasına perde oluşturmaya çalışmaktadır.

SORU=92) Firavunun Rablik iddiasının mahiyeti nedir?
CEVAP=92) Zuhruf Suresi 51-54’te Firavunun Rablik iddiası memlekete yani ülkeye sahiplik iddiası olduğu anlaşılmaktadır. Bugün buna mülkiyet, egemenlik, saltanat ve mutlak otorite de denir.

SORU=93) Firavun meleklere inanıyor muydu?
CEVAP=93) Zuhruf Suresi 53.ayet-i kerimede Firavunun Allah’a ve meleklerine inandığı anlaşılmaktadır. “(Eğer doğru söylüyorsa) ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?”

SORU=94) Mekke müşrikleri ile Peygamberimiz (s.a.v) arasındaki mücadeleyi Rabb kelimesi çerçevesinde izah ediniz?
CEVAP=94) Müminun Suresi 84-89.ayet-i kerimelerden anlaşıldığı üzere âlemlerin Rabbinin Allah (c.c) olduğunu Mekke müşrikleri de kabul ediyordu. Fakat onlar İslam Şeriatının yürürlüğe girmesini ve putların ortadan kalkmasını istemiyorlardı.
 
SORU=95) Mekke müşriklerinin şirke girdiği iki noktayı izah ediniz?
CEVAP=95) Müşrikler iki noktada şirke giriyorlardı. Birincisi, putlarının metafizik alanda ruhi ve gaybi manada, Allah katında kıymetli ve sözü geçerli manada Allah (c.c)’ın (Rububiyetin ikinci manasında) tasarruf yetkilerine ortak koşuyorlar.
    İkincisi ise, kendi kabilelerinin ileri gelenlerinin toplandığı “Darun Nedve” adlı meclislerinde aldıkları teşrii kararları kendilerine geçerli kanunlar olarak kabul etmekle, Allah (c.c)’ın teşriiyet yetkilerine atalarının bu gelenekleri teşrii tasarruf yetkilerine haiz kabul etmekle Allah (c.c)’a şirk koşmuş oluyorlardı.

SORU=96) Mekke müşriklerinin şirk meclislerinin adını söyleyiniz?
CEVAP=96) Dar’un Nedve.

SORU=97) Allah (c.c)’ın kanunlarına rağmen insanlar üzerinde siyasi ve ictimai kanunlar çıkaranların konumunu Şura Suresi 21.ayet-i kerimesi çerçevesinde izah ediniz?
CEVAP=97) “Yoksa Allah’ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer (cezaların ertelenmesine dair) kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zalimler için elem dolu bir azab vardır”. (Şura Suresi: 21)
Ayet-i kerimeden insanlar arasında ictimai ve siyasi idare konusunda kanun meydana getirmenin ancak Allah’ın hakkı ve Allah’ın dininin kapsamında olduğu her halükarda kanun koymanın Allah’a şirk koşmak olduğu da açıkça anlaşılmaktadır.

SORU=98) Mindunillah ne demektir, izah ediniz?
CEVAP=98) Ayetlerde Allah (c.c)’dan başka O’na ortak koştukları şeyler ifade olunurken de “Mindunillah” lafzında putlarını veya kanun koyanlarını Allah (c.c) seviyesine yükseltmek değil bilakis Allah’tan sonra onların da Allah (c.c)’ın tasarruf yetkilerinden bazılarına yetkili kabul edildiği anlaşılmaktadır. Çünkü “Dune” kelimesi bir şeyin üzerinde veya seviyesinde tutulması değil O’nun aşağısında tutularak kabul edilmesi manasındadır.
 
 
SORU=99) Hristiyan ve Yahudiler nasıl şirke girmişlerdir?
CEVAP=99) Rububiyetin ikinci manasında ve Ulûhiyet konusunda şirke girmişlerdir. Kendilerine indirilen kitabı ve dini, cahiliye toplumlarının kendi heva ve heveslerine göre uydurmaya çalıştıkları, böylece sapıtıp birçok insanı da saptırdıkları ifade olunmaktadır.

SORU=100) Tevbe Suresi 31.ayeti izah ediniz?
CEVAP=100) Onlar kendi âlimlerine “Rabbimiz” diye hitap etmiyorlardı. Rab olarak ancak Allahu Teâla (c.c)’yı kabul ettiklerini iddia ediyorlardı. Fakat âlim ve rahiplerinin Allah’tan bir delil olmadığı halde helal dediklerini helal, haram dediklerini haram olarak kabul etmekle Allah (c.c)’ın Rububiyetine ikinci manada ortak koşmak suretiyle küfre giriyorlardı.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...


Haber var islah eder, haber var ifsad eder