Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Sevde GÖK

ALLAH YOLUNDA CİHAD,SABIR ve SEBÂT

Yeryüzünün bütün insanlığı hüsrandadır,ancak...

1 Nisan 2015 16:46
A
a
<<Asra andolsun ki insanlar hüsrandadır
Ancak iman edenler,salih amel işleyenler,birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.>>(Asr ,1-3)
İmanda sabır
Salih amellerde sabır
Hakı tavsiyede sabır
Sabrı tavsiyede sabır
SABIR; 
İmanda sabırlı olmak,şirk koşmaksızın sebat etmek ,muvahhid mü'minlerin başaracağı yüksek derecedir.
Allah'a şirk koşmanın en büyük zulüm olduğunu ümmetine bildiren peygamberimiz s.a.s buyurmuştur;
Derdâ(r.a)’dan rivayetle;
‘’Dostum Rasûlullah( s.a.s) bana şu tavsiyede bulundu:’’Param parça edilsen ve (ateşte)yakılsan bile,Allah’a şirk koşma….’’(1)
Yakın tarihte,Şam topraklarında başlayan zâlimin zulmü,o beldelerde bir çok müslümana erişmiştir,öyleki,işkencelere uğrayıp da imanından taviz vermeyip,paramparça edilmiş,yakılmışlar ama yinede "RAbbimiz Allah'dır " diyerek imanla (inşaAllah)can vermişlerdir.Bu amelleriyle,imanda sabır nasıl olur ümmete göstermişlerdir…
Yeryüzünün mustaz'af müslümanları,zâlimler tarafından tutuklanarak zindanlara atılmakla imtihandan geçmektedirler.Rabbimizin sınamak için ve derecelerini yüceltmek için kullarına verdiği imtihanlardan olan esir düşmek,zindanlara atılmak,ümmet için büyük sabır gerektirmektedir.Âlimlerin ittifak ettiği hüküm ,müslümanların mümkün oldukça zalimin eline düşmemesi,düşdüğü takdirde de kurtulabilmek için elinden geleni yapmasıdır,kurtulma imkânı olduğunda bu imkânı mutlaka değerlendirmelidir,gönüllü olarak ellerinde esir olmak ,hapis yatmaya devam etmek,şer'an caiz değildir.Bu konuda Rasûlullah s.a.s  hükmünü belirtmiştir.
Ebu Huzeyfe r.a 'ın nakline göre Rasûlullah s.a.s buyurdu:
"Eğer ben zindanda Yusuf'un kaldığı kadar kalsaydım da sonra bana kral tarafından davetçi gelseydi,ben hemen ona icâbet ederdim." (Sahih-i Buhârî şerhi,Ftehu'l Bârî,ibn Hacer el. -Askalânî,c.13,sh.618,Hds no,6992,polen yay.)
Ve yine Ebu Hureyre r.a naklen buyurdu;
" ...........Eğer Hz.Yusuf kadar zindanda kalsaydım,beni çıkarmak için gelen kimseye hemen uyardım." (2)
Dolayısıyla kafirlerin,zalimlerin haklarında hapis kararı verdiği müslümanlar,bu Hadis'i şerifleri iyi anlamalıdırlar...izzet,şerefin cihad meydanlarında olduğunu,en yüksek derecelerin cihad meydanlarında elde edileceğini iyi bilmelidirler...
Elbetteki esir düşenler için,zindanlara atılıp da kurtulma durumu olmayanlar için,sabır ,büyük derecedir,Allah'a isyan etmeden sabrederek ibadet etmek zindanda cennete giden yol olacaktır Allah'ın izniyle.Ancak günümüzde şu konu iyi anlaşılmalıdır;
zâlim olmamakla emrolunduğumuz gibi,mazlum olmamakla da emrolunduk;
"Zulmetmeyin,zulme de boyun eğmeyin "buyurdu veda hutbesinde AllahRasûlü s.a.s.
Allah c.c ,Kur'an'da buyurdu;
<<Artık ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız>>
(Bakara: 2/279.)
Başkalarına zulmetmeyeceğimiz gibi,başkalarının da bize zulmetmesine izin vermeyeceğiz ,bu Allah'ın emidir....
İçinde yaşadığımız düzenin,müslümanlara teröristler adı altında vereceği hapis cezaları ,çekilmesi gereken cezalar olmamalıdır,aklı başında her mü'min,gönüllü olarak hapse girmek yerine cihad meydanlarına koşmalı,cemaat halinde daha güçlü topluluk olarak çıkmalıdır kafirlerin karşısına biiznillah...
Bir diğer konu da müslümanların ırkçılık yapmamaları,kavimlerini ırklarını ön plana çıkararak mü'min kardeşlerine sırt dönmemeleri iman etmiş olmanın şartlarındandır,ırkçılık yapmak inananların birbirine zulmüdür bu zulme İslâm dînîmiz rıza göstermez.Ancak kavmini milliyetçilik yapmadan sevebilir,değer verebilirler.
Cubeyr b. Mu'tım r.a rivayet eder,Rasûlullah s.a.s buyurdu;
"Irkçılığa çağıran bizden değildir,ırkçılık dâvâsı üzerine birbirini öldürenler,bizden değildir.Irkçılık üzerine ölenler de,bizden değildir."
(3)
Müslüman kavmini,kabilesini,aşîretini sevmesi caizdir,milliyetçilik duygularını reddetmek kaydıyla.
Fuseyle,babası(vasile b.el Eska r.a 'dan nakletmektedir.şöyle demiştir;
"-Ben,ya Rasûlullah,adamın kendi kavmini sevmesi,taassubtan (bir çeşit sayılır )mı? Diye Rasûlullah'a sordum.
"Hayır,velâkin adamın kendi kavmine zulümde yardım etmesi,taassubtan (bir çeşit) dir."buyurdu.
(4)
İbn Mesu'd r.a şöyle demiştir:
"Haksız yere kim kendi kavmine  yardım ederse,o kimsenin durumu ,kuyuya düşen,kuyruğundan asılıp çıkarılan ölmüş deveye benzer.Çıkarılsa da kurtarılması mümkün  olmaz."   (5)
Kürt kavmi,kürt kavminin sorunları demek,islâm'a ters düştüğü gibi,sadece kürt müslümanlar ve sorunları demek de mü'minlere yakışmaz...aslolan ,muvahhid mü'minler ve sorunlarıdır,Allah yolunda ümmetce yardımlaşma ,yeryüzünün bütün ehlisünnet ve'l cemaat kardeşlerimizle yardımlaşma meselesidir,dünyanın her  toprak parçası üzerinde yaşıyor olan müslümanlar kardeştir ve birbirlerinin yardımına koşmalıdırlar.
Salih amellerde sabır; Namazda sabır,oruçda sabır,zekatta sabır,hacda sabır...ve
CİHAD'DA SABIR;
<<Ey imân edenler! Sabrediniz, düşmanla sabır yarışında bulununuz ve nöbet bekleyiniz ve Allah Teâlâ' dan korkunuz ki, felâh bulabilesiniz.>> (Âl-iİmran,3/200)
Kafirler nekadar sabrediyor,iman edenlere karşı savaşıyorsa,mü'minler de cihadda sabırda  düşmanlarını geçmelidirler,nöbet bekleyip sabırda sebatla cihada devam eymelidirler ki,felah bulmayı umsunlar...
Self Ulemadan bazıları şöyle demiştir." Belalara mü'minlerde kafirlerde sabreder,fakat ,sıhhate,afiyete ve afiyete ve bolluğa ancak sadık kulları sabreder.
<<Andolsun ki,sizi,içinizden cihada çıkanları ve sabredenleri meydana çıkarana ve haberlerinizi açıklayana kadar deneyeceğiz.>> (muhammed,31)
Cihad,AllahRasulü s.a.s'ne ve ashabına farz kılındığı andan itibaren,kıyamete kadar ümmet üzerine terkedilemez farz  ibadettir,bu ibadetin yüksek derecesine denk hiç bir ibadet yoktur.çağın firavunlarının,yardımcı ülkeleriyle birlikte tüm dünyayı ahtapotun kolları gibi sardığı 21.yüzyılda,Rasulullah'ın ümmeti,cihad ve sabırla imtihana tabi tutulmuşlardır .Bu imtihandan ashâbı kiram da geçmiştir,selef ulemâda geçmiştir,
Abdurrahman b.Avf r.a demiştir ki," Biz,fakirlikle ve darlıkla imtihan edildik,sabrettik.Fakat bollukla imtihan edildik,sabredemedik."...
Kulun ailesi ile imtihanı da mü'min erkekleri cihaddan alıkoymaktadır.
AllahTeâlâ kullarını ,mallarını,zevcelerin  ve evladların fitnelerinden sakındırarak buyurmuştur ki;
<<Ey iman edenler,(haberiniz olsun ki),zevceletinizle,evladlarınızdan bir kısmı size düşmandır.Onun için onlardan sakının( bununla beraber)affeder,kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız,hiç şüphe yok ki,Allah'da çok bağışlayıcı,çok esirgeyicidir.>>( Teğâbun, 64/14) 
Âyet'i Ketime'deki" düşmanlık" bir çok müfessirlerin anladıkları gibi,buğz etme ve muhalefet etme düşmanlığı değildir.Bilakis bu düşmanlık,onları sevme düşmanlığıdır.Şöyle ki,onların sevgisi, bazı mü'minleri hicretten,cihaddan ,ilim öğrenmekten,sadaka vermekten,diğer din işlerinden ve iyi amellerdn alıkoymuştur.
Tirmîzinin ibn.Abbas r.a dan rivayetle ,Hadis'i şerif'e göre Âyet'te geçenlerin kimler olduğunu birisi ibn-i Abbas r.a'a sormuştur,o da şöyle dedi,
"Mekkelilerden bir gurup hakkında nazil olmuştur ki,bu kimseler müslüman olmuşlar ve Medine'ye Peygamberimiz s.a.s'e gitmek istemişlerdi.Fakat zevceleri ve evlatları da onları bırakmak istemmemişti,sonra kalkıp Rasûlullah'a geldiklerinde-kendilerinden evvel hicret edenlerin- dinde çok bilgilere mazhar olduklarını görünce,zevcelerini ve evlatlarını cezalandırmak istediler,bunun üzerine Allah c.c , bu Âyeti indirdi"
İnsan,zevcesi ve çocukları yüzünden olgunluk ve kurtuluş gibi bir çok şeyleri kaybedebilmektedir.Bir Hadis'i şerifde "şüphesiz ,çocuk  yüzünden (baba)cimri ve korkak olabilir."buyurulmuştur.
Gerek malıyla,gerek canıyla cihaddan alıkoyabilmektedir  kulun ailesi ile imtihanı...
Başta Şam toprakları olmak üzere,yeryüzünde birçok beldelerde cihad başlamıştır ve devam etmektedir,zaferlere kadar inşaAllah.mü'min erkeklere düşen vazife,Allah yolunda cihada koşmak,"Allah'ın sözü en yüce olsun "diye kâfirlere karşı sabırla savaşmak fetihleri getirecektir inşaAllah.
<<Ey iman edenler! (Sizinle savaşacak) bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin (yılmayın), Allah’ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur/kurtuluşa erersiniz.>>(Enfal, 8/45)

Yeterki mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirleriyle çekişmeyi,dağılıp ayrılmayı bıraksınlar,birleşsinler, bir vücudun azaları gibi topyekûn Allah yolunda cihad da,sabırda sebât etsinler,zaferler ardıardınca gelecektir ahir zaman müjdesiyle.

<< (Ey iman edenler!) Allah’a ve Resûlü’ne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız (hızınız, cesaretiniz) kesilir (kuvvet ve devletiniz elden gider). Bunun için sabırlı (ve müsamahalı) olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.>>(Enfâl,8/46)

Mü'minlerin birbirlerine sabrı tavsiyesi Allah c.c içindir,hüsrana uğramaktan kurtulmanın yoludur .
İslâm âleminin fetihlere ulaşması,Şam'ın fethinin,ardından Filistinin fethinin gerçekleşmesi için muvahhid mü'minlerin,ailelerinin,mallarının esaretinden kurtulup mücahidlere yardıma koşmaları ,sabırla cihad etmeleri,hem dünyaları için,hem ahiretleri için zarurettir.
SABIR,SAVAŞ,ZAFER...
-------------------------
Dio not:
1-Sünen-i İbn-i Mâce,Kitâbu’l-Fiten,c.10,Hds no:4034
2-Fethu'l Bârî,c.9,sh.251.Hds no; 4694
3-Sünen-i Ebu Davud,Kitâbu'l-Edeb,B.121,Hds.5121
4-Sünen-i ibn.Mâce,Kitâbu'l-Fiten,B.7,Hds.3949
5-Sünen-i Ebu Davud,Kitâbu'l-Edeb,B.121 Hds.5117-5118'de ise bu ifadeler,Rasulullah'a yükseltilir.O'nunbuyurduğu beyan edilir.

-------------------

Haber var islah eder, haber var ifsad eder