Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Sevde GÖK

ERKEKLERİN, ALLAH c.c VE RASULÜ'NE (s.a.s) BEY'AT'ININ ŞARTLARI.(1)

Hz.Adem a.s'dan itibaren bütün insanlarAllah c.c'a ve Peygamberlerine iman etmek,itaat etmek ve üzerlerine yüklenen emanetin sorumluluğunun bilinciyle amel işlemekle yükümlüdürler.

14 Ekim 2014 23:07
A
a
Bismillahirrahmanirrahim

Kur'an-ı Kerim'de AllahTeâlâ c.c ,şöyle buyuruyor:

<<Biz emaneti göklere,yere ve dağlara arz(ve teklif)ettik de, onlar bunu yüklenmekten çekindiler,bundan endişeye düştüler.İnsana(gelince,o tuttu)emaneti sırtına yülendi.>>(1)

Bu yüklenmeyle birlikte insanoğlunun bir kısmı iman etti,bir kısmı inkâr ile isyana gitti.Bu ayrılış ile Hakk ve bâtıl mücadelesi başlamış oldu.İnanan insanın en önemli mücadelesi nefsine karşı savaş açması,nefsine galib gelerekiç aleminde hakim kıldığıİslâm'ı dış aleminde eyleme geçirmekve yüceltmek için vereceği mücadeledir.İç aleminde nefsine karşı zafer kazanan kişinin dış âleminde,zalimlere karşı zafer kazanması(samimiyeti devam ettiği meddetçe))mutlak Allah'ınvadidir.Son Peygamber s.a.s'in gönderiliş sebebi;insanların küfre sapmak sûretiyle ihtilafa düşmeleri nedeniyle,rahmetinin müjdecisi,azabının abercisi olmak üzere gönderilmesi(2)ve kendisine,itaat edilmesidir.

<<Biz,hiçbir Peygamberi,Allah'ın izni ile kendisine itaat edilmesinden başka bir hikmetle göndermedik.>>(3)

Peygamberllere kalbiyle inanan kişi bunu diliyle ikrar eder.

Âl-i İmran,193.âyeti hükmü gereğince mealen şöyle buyurulur:

<<Ey Rabbimiz,doğrusu biz:''Rabbinize inanın''diye(insanları)imana çağıran dâvetçiyi işitip hemen imana geldik.>>

Bunun manasışöyledir,Rasulullah s.a.s'a ve O'nun getirdiği hükümlere iman etmek,tabî olmak ,Allah'dan başka kanun koyucu tanımamak beşerÎ ideolojileri terkederek reddettiğini ve Rabbimiz Allah'a iman ettiğini açıklamaktır.

Bir şahit,bir müjdeleyici,bir uyarıcı (4)olarak gönderilen s.a.s'me itaat ve Bey'at,direk Allah'a yapılan Bey'at'tır.

<<Gerçek,sana Bey'at edenler,ancak Allah'a bey'at etmiş olurlar.Allah'ın eli onarın ellerinin üstündedir.Şu halde kim (bu bağı) çözerse(ahdini bozarsa)kendi aleyhine çözmüş olur.Kim de,Allah ile sözleştiği şeye vefa ederse(O'nun hükmünü ifa ederse)O'da ona büyük ecir verecektir.>>(5)

Hakk dînimize iman eden mü'minlerin bey'at'ı,Rasulullah s.a.s tarafından şu şartlarda alındı ve kabul edildi.

''Bana enerjili halinizde de bitkin halinizde de,dinleyip itaat etmek,darlık ve rahatlık anınızda -ihtiyaçlıya-infak etmek,iyiliği emredip kötülükten sakındırmak,hakk sözü hiç bir ayıplayıcının kınamasına aldırmadan söylemek,size geldiğimde bana yardımcı olmak,kendinizi,hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumaya söz vermek üzere Bey'at edinz ki,cennet de sizin olsun.'' (6)

İkinci Akabe Bey'at'ı olarak bilinen bu bey'at'la birlikte cihad sorumluluğu gündeme gelmiştir.Mü'min müslüman erkeğin bey'at'ı cihad farziyetini zaruri kılar.Şartlar ne kadar ağır olursa olsun,mü'min erkekler için cihad farziyeti kaldırılamaz.şirkten arınmış güzel bir mü'min için Allah'ın rızasnı kazanmak hedeflerin ilki ve en yücesidir.En yüce hedef olan Allah rızasını kazanmak için yine Allah c.c yolunda cihad vazifesiyle çalışır mü'min mücahid.

Rabbimiz Allah c.c Saff Sûresi'nin 4. âyet'inde mealen şöyle buyurur:

<<Hiç şüphesiz Allah,kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.>>

<<Ey iman edenler,Allah'dan korkup sakının ve sizi O'na (yaklaştıracak) vesileler araın.O'nun yolunda cihad edin,umulur ki,kurtuluşa erersiniz.>> (7)

Cahiliyye bataklığına gömülmüş ümmetin kurtuluşu ancak cihad ile gerçekleşecektir

Enes b. Malik r.a'ın rivayetiyle Rasulullah s.a.s şöyle buyurdu:

''Müşriklere karşı,mallarınızla,canlarınızla ve dillerinizle savaşın.'' (8)

<<Ey iman edenler,şu muhakkak ki,(yahudi)bilginleriniin ve (hristiyan)rahiblerinin bir çoğu batıl(sebebleri)le insanların mallarını yerler,(onları) Allah'ın yolundan men ederler.Altını ve gümüşü yığıp ve biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar( yok mu?)işte bunlara pek acıklı bir azabı müjdele!>> (9)

Adeta rahibleşmiş ,din adamı sıfatına bürünmüş müslümanların,inananlara haksız bâtıl davrandığını,mü'minlerinhem malı ile hem de canı ile Allah c.c yolunda cihaddan men ettiklerini günümüzde alanen görmekte ve yaşamaktayız.Oysa her mü'min müslüman,münkeri benimseyenleridüzeltmekle,eğer düzelmezler ise onlara karşı tavırkoymakla ve harbî olanlarla savaşmakla mükelleftirler.Mallarıyla,canlarıyla ve dillerile...

Vahiy yoluyla,Rabbimiz Allah c.c bu konuya kesin noktayı koymuştur:

<<Kendilerine,kitab verilenlerinden ,ne Allah'a ne ahiret gününe inanmayan,Allah'ın ve Peygamberinin haram ettiği şeyleri haram tanımayan,Hakk dini din olarak kabul etmeyen kimselerle,zelil ve hakir kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar,muharebe edin.>> (10)

Böyle buyuruyor Allah Teâlâ,Allah'ın haram kıldığını haram tanımayanlarla,zillet içine düşünceye kadar onlarla savaşma emri... Tâ ki,Allah c.c mü'minlerin eliyle onları azablandırsın,rüsvay etsin ve Rabb Allah c.c'ın kanunları en üstün olsun:

<<Onlarla muharebe edin ki,Allah,sizin ellerinizle onları azablandırsın,onları rüsvay etsin,size onlara karşı nusret versin,mü'minler zümresinin göğüslerini ferahlandırsın.>> (11)

Cihad,çağın işgalci müstekbirlerine karşı,işgal ettikleri topraklarımızı,DÎnimizi,malımızı,canımızı,namusumuzu işgalci zihniyetin elinden kurtarmak üzere,izzetli,şerefli kıyamdır Biiznillah.Bütün bu emniyetlerin sağlanması için mutlak surette cesurca,fedakarca yeryüzündeki cihadı desteklemek yardıma koşmak için ,mü'min erkeklerin Allah c.c ve Rasulü s.a.s'ne Bey'at'ında samimi olarak imanını amellerini sorgulaması gerekmektedir.Başımıza gelen her musibetin,Şura suresi'nin 30.âyeti hükmü gereğince kendi ellerimizle kazandığımız günahlar sebebiyle olduğunun farkına vararak uyanmalıyız.

İmam Ebu Bekr r.a'ın rivayet ettiği br Hadis-i şerif'te önderimiz s.a.s şöyle buyuruyor:

''Hiç bir kavim yoktur ki,cihadı terk etsin de Allah onlara azabı umum'i kılmasın.'' (12)

Hadis'den de anlaşıldığı gibi,ümmetin başına gelen azab eziyet ve zulümlerin sebebi,ümmetin cihadı terk etmiş olmasından kaynaklanmaktadır.Cihadın hayattan çıkartıldığı yerine rahat hayat,dolarlar,yazlıklar,kışlıklar,son model arabalar girdiği şu asırda,inandığını söyleyenler,dinlerine küfredilir,namusları elllerinden alınır iken ses çıkaramaz bir hale gelmiş olmaları tamamen müslümanların hatasıdır ki,bu affedilemez bir hatadır.Geçici dünya hayatı ,geçici menfaat ve güzellikler ümmeti aldattı,dolayısıyla izzet ve şerefimizi kaybettik uzun yıllarca ,ümmetçe...

Gözlemlerimizden kaçmayan bir diğer mesele de şudur ki,bir kesim ümmet ise,ümmetin çoğunluk olarakyaşadığı ümmetin topraklarını terk ederek,diğer ülkelerde daha daha rahat yaşayacaklarının düşüncesiyle ,batı ülkelerine hicret etmekteler.Bu göçüşler,İslâm'ın kazandırdığı izzete kavuşmak yerine,yine geçici dünya rahatlığına kapılarak cihad ve şehadetten uzak bir hayat sürmekteler.

Mucaşî ibn Mes'ud r.a şöyle dedi:

Mekke'nin fethinden sonra ben,kardeşim (mücahid)le Rasûlullah'a geldim ve

-Yâ Rasulullah,kendisiyle hicret etmek üzere Bey'at etmem için sonra kardeşim getirdim,dedim.

Rasulullah s.a.s:

''Hicret etmiş olanlar,ondaki faziletlerle gitmiştir.''buyurdu.

-Şimdi sen,onunla ne üzere bey'at edeceksin?diye sordum,''ben onunla islâm,iman ve cihad üzere bey'at ederim.'' buyurdu.(13)

Evet,illaki bir hicret gerekiyors bu,sadece ve sadece,nefsî hevaya dayalı ilahlar rejimini yoketmek,yerine Allah'ın kanunlarını hakim kılmak uğruna belde değiştirme taktiği olmalıdır,yoksa rahat yaşamak üzere cihadı terk etmek değil...

Bu böyledir,böyle olmalıdır...

----------------------------------------------

Dip not:

1-Ahzab,33/72

2-Bakara,2/213

3-Nisa,4/64

4-Fetih,48/10

6-Zaâd'ül Mead,c.3/sh.1050

7-Maide,5/35

8-Sünen-i Ebu Davud,Kitâbu'l-cihad,B.17,Hds.2504

9-Tevbe,9/34

10-Tevbe,9/29

11-Tevbe,9/14

12-El-Hafız Şihabü'd-Din Ahmed b.Aliibn Hacer El-Askalâ,Terğib ve Terhib,çev.Abdül vehhab öztürk,ist.1982,sh.304,Kitâbu'-cihad,Hds.467
13-Sahih-i Buhârî,Kitabu'l-Mrgazi,B.55,Hds.311-312

DEVAM EDECEK...

Haber var islah eder, haber var ifsad eder