Video Foto Galeri Yazarlar
19.1.2018 - Cuma

Şahımerdan SARI

Kur’an-i Kerim’i Tanımak

Kur’anı-ı Kerim’in lugat ve ıstılah manaları: Kur’an kesret ifadesiyle çok okunan “toplamak” (1) bir araya getirmek “Ka-re-e” kökünden mastar olup, ekseriye okumak manasına ifade olunur.

16 Şubat 2014 22:48
A
a

Kur’an-i Kerim’i Tanımak

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ

 Kur’anı-ı Kerim’in lugat ve ıstılah manaları: Kur’an kesret ifadesiyle çok okunan “toplamak” (1) bir araya getirmek “Ka-re-e” kökünden mastar olup, ekseriye okumak manasına ifade olunur. Allah (c.c) kelamı olup, Allah Rasulu Hz. Muhammed (s.a.v)’e nazil olan ve mushafları camidir. (2) Nebizişan (a.s)’a nazil olan mucize kitap (3) Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)’dan nazil olan müslümanların kitabıdır. (4) Kur’an-ı Kerim; okuma, tilavet (5) manalarına gelir. Allah (c.c)’ın Nebiyyi zişanına nazil ettiği bütün resulleri toplayan Allah’ın kitabına verilen bir isimdir. (6)

Kur’an; Zamme iledir, ancak muhtelif şekilde okunur.

1- Gayr-i mehmuz ve gayr-i muştak bir kelime olarak Allah (c.c)’ınkelamına has olan bir ismi âlemdir.(7).

2- Denildi, ki; O muştaktır. Mukarenet ifade eder. Bu isimde surelerin, ayetlerin ve harflerin beraber ve cemî için “Kur’an” denilmiştir.

3- Ferra’nın görüşüne göre, Karineler’den muştaktır. Bu üç halde de hemzesiz olarak nun-u aslîdir, demişlerdir.

4- Zucac’a göre, bu sehvdir. Sahih olan hemze vardır. Ancak Hemze tahfif için okunmuyor. Hemzenin harekesi makabiline naklolunur. Ve yine Kur’an okunur.

5- Bazı Kurra’ya göre, mehmuzdur ve kelime olarak mastardır. Kitabu’l mukarrer diye isimlendirilmiştir.

6- Kar’e-Kur’e; vakit manasına da gelir. Ebu Ubeyd’e göre hayz ve tuhr içinde temizlenmektedir. Esasen Kur’an-ı Kerim’in olmadığı bir toplum necistir. Bu necasetlerin tamamen izalesi ise temiz bir toplumun ihyası için Kur’an ile hayat sürmesi şarttır.

7- Fu’lan üzerine dahildir. Bu halde kelime muştaktır. …..’den cem’ manasıyla gelir. İtkanda da böyle geçer. (9)

8- Kur’an, lugatta okumak kelimesinin muradifi olan masdardır. (10) Bu hususta bizzat Kur’an-ı Kerim kendisi “O’nu (göğsünde) toplamak, O’nu (dilinde akıtıp) okutmak, şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz O’nu okuduğunuz vakit sen onun kıraatına uy.”(11) açık bir şekilde desteklemektedir. buradaki okumak manasına daha ziyade ezberden okumak anlamınadadır. Demek oluyor ki bu görüşe göre Kur’an kelimesi Ka-re-e kökünden gelmekte, masdar anlamında nakledilip, masdarın ism-i mef’ul anlamını taşıyan ve Hz. Peygamber (a.s.)’a indirilen mu’cize kelamın ismi olmaktadır. İslâm âlimleri arasında en kuvvetli ve en tercih edilen görüş budur. (12)

Istılah Manası:

            Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’ın meşhur olan kavline göre, El-Kur’an, kitap diye de isimlendirilir. Yüce Allah’ın kelamıdır ve mahluk değildir. Mushaflarımızda yazılmış, kalplerimizde mahfuz ve delillerimizle ikrar edilir. Kulaklarımızla da işitilir. Ancak lafız, harf, ses ve yazı olarak mahluktur. Mana olarak mahluk değildir.(13) Kelamu’llâh iki kısımdır:

1- Allah (c.c.)’ının Cebrail’e “sen Nebiyy’e söyle, şöyle şöyle yap ve şöyle şöyle emret.” Ve Cebrail (a.s.) O’nu anladı sonra böylede Nebiyy (s.a.v.)’e Allah’ın bildirdiğini getirdi. Yalnız mana aynı ama ibare o ibare değildir.

2- Allah (c.c.) Cebrail’e sen bunu Nebiyy’e oku buyurdu. Cebrail de onu değişiksiz olarak Allah’ın kelamını indirdi.

Kur’an’ın Nuzûlü:

            Kur’an-ı Kerim’in nuzûlü hakkında muhtelif görüşler olmakla beraber en mu’temet ve meşhur olan görüş; Levh-i Mahfuz’dan birinci dünya semasına (Beytül İzzet)’e nazil olmuştur. Oradan da Peygamberimiz (sav)’e Cebrail (a.s.) vasıtasıyla 23 yılda peyderpey nazil olmuştur. Kur’an-ı Hakîm; kulunun bizzat yükselmesinin tahakkuku için nazil olan ilahi hakikatlerdir, ki ilahi hikmetin iktidasıdır. Yücelmenin teratubu için başka yol yoktur.

Kur’an-ı Kerim’in Diğer İsimleri:

            Kur’an-ı Kerim’in birçok isimleri vardır. Her birinin ifade ettiği manaları vardır. Cahiz şöyle der: Cenab-ı Hakk kitabında Arapların kullandığı ifadelere, manzumelerine icmali ad vermelerinin hilafına ad vermiştir.   Arapların divanına karşılık mushafın bütününe Cenab-ı Hakk Kur’an, kasideye karşılık fasıla adına vermektedir. (14)

Kur’an-ı Kerim’in içerisinde 50×55 ismi vardır. Bunlardan bazılarını zikredelim “Apaçık Kitab”a andolsun. (15)

O elbette “şerefli bir Kitap”tır.(16)

Taki “Allah’ın sözünü” işitsin. (17)

Ve size “apacık bir nur” indirdik.(18)

Ve mü’minlere “bir yol gösterici ve rahmet” gelmiştir.(19)

Kur’an, zaman ve mekan hududu tanımaksızın her milleti ve her nesli her zaman en doğruya ileten bir ktaiptır.

En doğru diye ifade edilen hidayet ise her türlü iyiyi ve doğruyu içine almaktadır. İnsanoğlunun sevkedilmesi gereken her yol, her hayır oradadır. Ve bunlar zaman ve mekan ile kayıtlı değildir.

Kur’an-ı Kerim’in fazilet ve iyiliklerini sınırlandırmak cehalet ve abesle iştigalden başka bir şey olamaz. Çünkü bütün iyilikler, hayırlar, fazilet ve hakikatler ancak ondadır. Kur’an’ın dışında hiçbir iyilik ve fazilet bulunmaz. Kur’an; zulmetin zıddı olan aydınlıktır. Kötülüklerin zıddı olan iyiliktir. Şerrin zıddı olan hayırdır. Zulümün zıddı olan adalettir. Yalının zıddı olan mutlak doğruluktur. Fesadın zıddı olan ıslahtır. Hasızlığın zıddı olan hakikattir. Ve’lhasıl ondan bulunan iyi meziyetleri saymakla bitirmek mümkün değildir. Fakt şunu da bilmek lazımdır ki, O’nun dışında olduğu halde, iyi olarak isimlendirilen her şey ancak kötülüktür. Yani Kur’an’ın dışında olan her hüküm, sistem, anayasa, sosyal düzen ve çeşit beşer mahsulu olan fert ve toplum kuralları doğru olarak kabul eden ve destekleyen herkes de o hükme dahilidir. Zira Kur’an ferdin, toplumun (bütün insanlık aleminin) hayatını en küçük hareketinden en büyüğüne kadar hepsini kuşatıp, hüküm tayin eden ilahi bir kitaptır. Hem de kısmen değil tümünün (bir harf bile noksanlaştırılmadan) kabul edilmesi ve uygulanması Allah tarafından emredilmiş olan ilahi bir kitaptır. Kıyamete kadar gelecek bütün zamanlara hitap ederek hükümleri geçerlidir ve hiçbir sisteme ihtiyacı olmayan bir kitaptır.

 

            Dipnotlar

            (1) Yeni Kamus s. 338

(2) Mu’cemul Vasiyet s.722

(3) Ahteri Kebir s.347

(4) Muncid s. 435

(5) El-Mefarid s.1210

(6) Lisanu’l Arab c.1, s.127

(7) Keşşaf s.1158 c.2

(8) Tefsir Usûlü s.132

(9) Kıyame s.A.17-18

(12) El-Mebahis fi ulumi’l Kur’an Beyrut s.19

(13) Keşşaf C.2, s.1159

(14) El-itkan fi Ulumuil Kur’an c.1, s.119

(15) Duhan s.A. 12

(16) Vakıa s.A.77

(17) Tevbe s.A.6

(18) Nisa s.A.177

(19) Yunus s.A.57


Haber var islah eder, haber var ifsad eder