Video Foto Galeri Yazarlar
19.8.2019 - Pazartesi

Hacı KAR

SEÇİM TERCİHİNİZİ DOĞRU YAPIN!

yazarımız 'Hacı Kar' yazdı. SEÇİM TERCİHİNİZİ DOĞRU YAPIN!

21 Mayıs 2018 17:15
A
a
KahveKitap
Rasulullah Muhammed (sav), insanlığın siyasi tarihinde yazılı anayasa fikrini ortaya koyan ve beşikten mezara kadar insan hayatının her yönünü kapsayan şümullü bir anayasayı insanlığa armağan eden ilk insandır.

İyi bir anayasanın bütün temel ilkelerini içeren bu temel nizam, İslam Devleti’nin yapısını, faaliyet alanını ve hedeflerini, yönetim organlarının fonksiyon ve yetkilerini, vatandaşların hak ve sorumluluklarını, savaşta ve barışta devletin diğer yönetimlerle ilişkisini ortaya koyar. Bu anayasanın ilk kaynağı insan aktivitesinin her alanını yönlendiren emir ve öğretileri kapsayan Kur’an’dır
Anayasanın ikinci kaynağı Kur’an öğretisine canlı bir şekil verip Allah’tan gelen vahiy ışığında insanın bütün yaşantısını içeren siyasi bir sistem geliştiren Rasulün Sünneti’dir.
İslam Devleti’nin yapısını teşkil etmekte yardımcı olan üçüncü faktör, ayrılıkları, ileri gelen âlimlerin görüşüne sunma prensibidir.
Ancak bu sonuncu kaynak Kur’an ve Sünnetle kıyaslandığında ikincil derecede önemi haizdir.
 
  1. Allah’ın Hükümranlığına İtaat.
Kur’an, devletin bu kavramın kabulüne büyük önem atfederek, itaati bütünüyle kâinatın yaratıcısı ve hükümdarına mahsus kılar. “Hüküm yalnızca Allah’ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan yol (din) işte budur.” (Yusuf Suresi-40)
Bu ayet bütün insanlığa tek olan Allah’tan başkasına itaat etmemeleri gerektiğini gösteren açık ve net bir emirdir. Ve bu emir hayatın ahlaki, ruhi, toplumsal, siyasi, kısaca tüm yönünü kapsar. Kur’an hayatın tüm bu cephelerinde insanın Allah’a itaat etmesini ve sadık kalmasını apaçık ilan etmiştir. “… Ve Rabbi’ne ibadette (itaatte) hiç kimseyi O’na ortak tutmasın.” (Kehf Suresi -110) “Haberiniz olsun, yaratmak ta, emretmek te (yalnızca) O’nundur.” (A’raf Suresi-54) Kur’an, Allah’ın yalnızca yaratıcı ve ilah olmadığını, aynı zamanda hükmedici (el-Hakem) ve Melik olduğunu zikreder…
 
  1. Rasulullah (sav)’e İtaat.
Rasulullah (sav) yeryüzünde Allah’ın siyasi ve hukuki hükümranlığını temsil eden yegâne yetkili kimsedir. Bu yüzden Allah’ın hükümranlığını kabul eden kimseler üzerinde Allah Rasulü’nün itaate hak kazanması, ilk prensibi kabul etmenin tabii bir sonucudur. Bütün Müslümanlar ferdi olduğu kadar toplum platformunda da, Rasul (sav) tarafından konan modele itaat etmek ve bunu uygulamak zorundadır…

Kur’an bu ilkeyi çok net bir şekilde açıklamıştır. “Biz hiçbir peygamberi, Allah’ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik.” (Nisa Suresi-64) “Kim Rasul’e itaat ederse gerçekte Allah’a itaat etmiştir.” (Nisa Suresi-80)
“Rasul size ne verdiyse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan da sakının.” (Haşr Suresi-7)
Evet, bu Kur’an ayetlerinden anlaşılan o dur ki, ilk prensiple birlikte Rasule itaat hukukun önemli bir kaynağı olarak kabul edilir. Yönetim, yasama, yürütme ve yargı organlarının hiç birisi Rasulullah (sav)’in sünnetine başvurmaksızın hareket edemez…
 
Bari bu sefer seçim tercihinizi doğru yapın…
 
Şurası kesin bir gerçektir ki, seçimini Allah ve Rasulü’nün istediği şekilde yapanlar dünya ve ahiret saadetini kazanmışlardır.
Selam olsun seçimini Allah ve Rasulü olarak belirleyenlere…

Haber var islah eder, haber var ifsad eder