Video Foto Galeri Yazarlar
19.2.2019 - Salı

Şahımerdan SARI

SORULAR VE CEVAPLAR - 1

Değerli Alim Şahımerdan Sarı Hoca'nın kaleminden Kelime-i Tevhid ve Manası kitabında yer alan bölüm soru ve cevapları.

30 Mayıs 2018 18:11
A
a
NisaButikAdana
KELİME-İ TEVHİD ve MANASI SORULAR ve CEVAPLAR
SORU=1) Tevhid’in lügat manasını izah eder misiniz?
CEVAP=1) Tevhid: lügatte vahade kökünden bir,biricik,tek, yalnız manasında, mastarı bir olmak,birlemek,bir kılmak manalarına gelmektedir.

SORU=2) Tevhid’in ıstılahi manasını izah eder misiniz?
CEVAP=2) Allahu Teâla (c.c)’nın birliğine iman etmek;şeriksiz olan Cenab-ı Hakkın birliğine itikad etmek manalarına gelmektedir.

SORU=3) Muvahhid kime denir? Muvahhidler topluluğunun adı nedir?
CEVAP=3) Allahu Teâla (c.c)’yı tevhid edene muvahhid; Muvahhid topluluğuna muvahhidin ve ehl-i tevhid denir.

SORU=4) Müşrik kimdir? Tarif eder misiniz?
CEVAP=4) Allahu Teâla (c.c)’ya zatında, sıfatında veya efalinde -kısmi de olsa- başkasını bu yetkilere ortak koşanlara müşrik denmektedir.

SORU=5) Peygamberler niçin gönderilmişlerdir?
CEVAP=5) Peygamberler; insanların Allahu Teâla (c.c)’ya kulluk yapmalarını temin etmek, şirktensakındırmak, kesinlikle Allahu Teâla (c.c)’dan başkasına kulluk yapmamaları hususunda ikaz etmek ve âlemlerin Allahu Teâla (c.c)’ya ne şekilde ibadet edilmesi gerektiğini öğretmek maksadıyla insanlara gönderilmişlerdir.

SORU=6) Bir kimsenin Allahu Teâla (c.c)’nın hâkimiyet hakkına tecavüz etmesinin manası nedir?
CEVAP=6) Hiç şüphesiz insanı yaratan Allahu Teala’dır.Şüphesiz ki insanın üzerinde hakimiyette de kanunların tasarruf yetkisinde de yegâne hak sahibi ancak insanın halıkı olan Allahu Teala’dır.Bir kimsenin Allahu Teâla’dan başkasında hâkimiyet hakkı görmesi Hukukullah’a tecavüzdür.En büyük zulümdür.
 
SORU=7) İnsanın kendi yaratılış düzeni ile gayesi arasındaki bağlantıyı izah eder misiniz?
CEVAP=7) Mahlûkatın içerisinde insanoğlu en güzel şekilde yaratılmış ve diğer birçok mahlûkatâlemleri de insanın faydasına sunulmuştur. Bu sebeple bütün âlemler, yaratılışın gayesine muhalefet etmeden görevini ifa ederken en güzel şekilde yaratılıp diğer mahlûkatâlemlerinin, istifadesine verildiği insan,Allahu Teâlâ’ya karşı nankörlük edip de görevini yerine getirmez ise elbette ki Allahu Teâlâ’nın azabına layık olur.

SORU=8) İnsanoğlunun yaratılış gayesini Bakara Suresi 30.ayet-i kerimeyi merkeze alarak izah ediniz?
CEVAP=8) “Hani, Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni teşbih ve takdis ediyoruz.” Dediler. Allah da, “Ben sizin bilmediğinizi bilirim” demişti.”           (Bakara Suresi: 30)
İnsanın yaşadığı süre içerisinde Allahu Teâla’nın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmakla mükellef olduğunu bizlere ifade etmiştir.İnsan,yeryüzünün halifesidir.Yani Allahu Teâla’nın hükümlerini yeryüzünde uygulamakla memurdur.İnsan Allah (c.c)’ın emirlerini tebliğ ve infaz eder.

SORU=9) İlk insan ve bu bilginin Tevhid akidesi ile ilişkisini izah ediniz?
CEVAP=9) İnsanlığın atası konusunda Hz. Âdem (a.s)’ı başlangıç noktası kabul etmeyenler birçok nassları reddettiğinden Tevhid akidesinden ayrılmışlardır.

SORU=10) İnsanın diğer mahlûkata göre değerini ayet-i kerimeler ile izah ediniz?
CEVAP=10)“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”
(Tin Suresi: 4)
“O (c.c), göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından (bir lütuf olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır”
(Casiye Suresi: 13)
 
SORU=11) Allahu Teâla’yı tesbih etmenin anlamı nedir?
CEVAP=11) Tesbih, Allahu Teâla’yı kutsal yüceliğine layık olmayan kusurlardan gerek itikad gerek söz ve kalb ile tenzih etmek ve uzak tutmaktır. Takdis kavramının anlamı da böyledir.

SORU=12) Tevhid vazifesi ile kimler sorumludur? Cansız varlıklarda sorumlu mudur?
CEVAP=12) Tevhid vazifesi; canlı-cansız alemi, şuhud alem-i melekûtun tamamını kapsamaktadır. Bu vazifenin tabii sonucu olarak da Allahu Teâla’yı -lisan-ı halleriyle- tesbih etmektedirler.

SORU=13) İnsanoğlu Tevhid akidesini reddederse mevkii ne olur?
CEVAP=13) Mahlûkatın en aşağısına yuvarlanır. “Sonra onu aşağıların aşağısı kıldık” (Tin Suresi 5). Ve ebediyen azaba duçar olur.

SORU=14) Kıyamet Suresi 36.ayet-i kerime de geçen “Suda” kelimesini izah ediniz?
CEVAP=14) Suda= Mükellef tutulmamış, keyfine bırakılmış, başıboş gibi manalara gelir. BazıÂlimler kelimenin kanunsuz/hukuksuz manasına geldiğini izah etmişlerdir.

SORU=15) Mülk Suresi 2.ayet-i kerimeyi Resul-i Ekrem (s.a.v) nasıl tefsir etmiştir?
CEVAP=15) “Yani hanginiz hak ve sevabı anlamak, iyiyi kötüyü seçmek ve gereğini yapmak cihetiyle akıl ve anlayışça daha güzel,Allahu Teâla’nın yasakladığı haramlardan,nehiylerden,günahlardan,fenalıklardan ve zararlı şeylerden sakınıp korunma hususunda daha takva sahibi ve Allahu Teâla’nın itaatında daha çabuksunuz.

SORU=16) İnsan niçin yaratılmıştır?
CEVAP=16) İnsanın yaratılış gayesi Allahu Teala (c.c)’ya kulluktur. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zariyat Suresi: 56)

SORU=17) Allahu Teâla (c.c)’ya kulluk nasıl yapılır? İzah ediniz.
CEVAP=17) Ancak O’nun (c.c) rızası doğrultusunda ve O’nun emirleri gereğince yapılır.Allahu Teâla’nınemirlerinin gereği gibi olmayan kulluk amelleri,ibadet niyetiyle de olsa geçersizdir.

 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana