Video Foto Galeri Yazarlar
19.2.2019 - Salı

Şahımerdan SARI

SORULAR VE CEVAPLAR - 2

Değerli Alim Şahımerdan Sarı Hoca'nın kaleminden Kelime-i Tevhid ve Manası kitabında yer alan bölüm soru ve cevapları.

14 Haziran 2018 13:22
A
a
NisaButikAdana
SORU=18) Bakara Suresi 21 ve 22.ayetleri merkeze alarak insanın ana görevini açıklayınız?
CEVAP=18) Allahu Teâla (c.c) insanın kulluk yapmakla mükellef olduğunu ifa için ibadet etmesini emretmiştir. İbadetin kapsamı da insanın bütün hayatını kapsayacak boyuttadır. Esasen Tevhid Akidesi insanın fert ve toplum hayatının tamamını içine almaktadır. Zira bütün hayata yön veren ilahi emirler mevcuttur.

SORU=19) İnsan kaç türlü ibadet eder?
CEVAP=19) Kulluk vazifesi 3 şekilde olur.
  1. İnanç esaslarıyla
  2. Amellerle
  3. İctimai esaslara riayet etmek
SORU=20) İnanç alanında ibadeti izah ediniz?
CEVAP=20) İman ve Tevhid akidesinin gerektirdiği bütün itikadi esaslara inandıktan sonra imanı bozacak olan bütün batıl inançlardan sıyrılıp uzaklaşarak hayatı boyunca Tevhid Akidesini muhafaza ederek, batıl inançlardan ölünceye kadar uzak yaşamaktır.

SORU=21) Amellerle ibadeti izah ediniz?
CEVAP=21) Allahu Teâla (c.c)’nın emretmiş olduğu ibadetleri yapmak ve Allahu Teâla (c.c) tarafından yasaklanan işlerden uzaklaşmakla olur.

SORU=22) İctimai sahada ibadeti izah ediniz?
CEVAP=22) Allahu Teâla (c.c) insanlık âlemine uygulanmak üzere nazil kıldığı şeriat ahkâmının ve kanunlarının uygulanması ve bütün yeryüzüne hâkim olması için mücadele etmek ve bu hükümlere riayet ederek yaşamaktır.

SORU=23) İnfitar Suresi’nde neden “Kerim” sıfatı kullanılmışta “Müntekim” ismi kullanılmamıştır?
CEVAP=23) “Ey insan! O (lütfu) keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne?” (İnfitar Suresi: 6)
Allahu Teâla (c.c) kitabında “Kerim” ismini zikretmiştir. Zira insana yaraşan kendisine ikram eden ve çeşit çeşit sayılamayacak çoklukta nimetler veren Allahu Teâla’ya boyun eğmek ve emirlerini yerine getirmektir. Baskı ve azab karşısında boyun eğmeyecek yoktur. Fakat insan olan ahiret günü gelmeden önce kendisine verilen nimetleri düşünüp lütfu bol Rabbine boyun eğer.

SORU=24) Tevhid akidesinden insanı alıkoyan (aldatan) en önemli faktör nedir?
CEVAP=24) İnsanı aldatan en önemli faktörün şeytan olduğu sabittir.Tevhid akidesinden yana cehalet içerisinde olmakta insanoğlunun aldandığı yerlerdendir.Hz. Peygamber (s.a.v) bu ayet-i kerimeyi okumuş ve insanı aldatan faktörün “onun cehaleti” şeklinde bir ifade kullanmıştır.

SORU=25) Peygamberlerin görevini ayrıntılı bir şekilde izah eder misiniz?
CEVAP=25) Peygamberler; insanların Allahu Teâla’ya kulluk yapmalarını temin etmek, şirktensakındırmak, kesinlikle Allahu Teâla’dan başkasına kulluk yapmamaları hususunda ikaz etmek ve âlemlerin Rabbi Allahu Teâla (c.c)’ya ne şekilde ibadet edilmesi gerektiğini öğretmek maksadıyla gönderilmişlerdir.

SORU=26) Peygamberler Allah (c.c)’ın varlığını ispat için mi gönderilmişlerdir?
CEVAP=26) Peygamberlerin temel görevi birçok insanın zannettiğinin aksine sadece Allahu Teâla’nın varlığını ispat etmek değildir. Zira Allahu Teâla’nın varlığının delilleri ispata gerek olmayacak kadar açık ve sayısızdır.

SORU=27) Kaç türlü kitab vardır? İzah ediniz.
CEVAP=27) İki kitab vardır. Biri nazil olunan yazılı kitab,diğeri ise kâinatınnizamı. İnsan; kâinat nizamının bir özetidir.
 
SORU=28) Komünizm ve ateizm neden toplumlar üzerinde egemen olmaz?
CEVAP=28) Komünizm, ateizm fikriyle toplumlar üzerinde hakim olmuşsa da bu toplumların kalplerine hükmetmekle değil, baskıyla olmuştur. Böyle sistemler toplumlar üzerinde zaten uzun ömürlü olmaz, olamaz. Çünkü tamamen beşer fıtratına aykırıdır. Tutunacak hiçbir tarafı yoktur.

SORU=29) İmam Azam’ın Allah (c.c)’ın varlığını ispatlama sadedindeki sözlerini anlatınız?
CEVAP=29) İmam Azam: “Konuşmaya başlamadan önce bu konuda vaki olan bir olay hakkında bana cevap verin? Dicle’de bir gemi kendi kendine limana gidiyor.Yiyecek,giyecek ve sair eşyayı yükleniyor.Tayfasız ve kaptansız dönüyor.Demir atıyor.Tekrar demir alıp başka limanlara gidiyor.Ve böylece devam ediyor.Bu olay hakkında ne dersiniz?” Onlar da: “Bu mümkün değildir.Asla olacak şey değildir” deyince; İmam Azam’da şu cevabı yapıştırıyor: “Böyle bir gemi kendi kendine var olup idare olamazsa şu gördüğünüz nizamı ve intizamıyla var olan kâinatâlemleri nasıl kendi kendine var olup idare olunur.

SORU=30) Kur’an ve Sünnet’in dışında felsefi sözlerle Allah’ın varlığını ispatlamaya çalışmak doğru mudur?
CEVAP=30) Doğru değildir. Çünkü bu çalışmalar tartışmalara dönüşür ve bunların hiçbir faydası yoktur. Belki zaman zaman azaba sebeptir.Allahu Teâla (c.c)’nın kitabında insanlara olağanüstü diye belirlenen mucizelerden ziyade insanların akıllarına hitap eden,insanları düşünmeye sevk eden,bilerek ve ikna olarak teslim olmalarını sağlayan deliller mevcuttur.

SORU=31) Tağut nedir? Tağuta karşı tavrımız nasıl olmalıdır?
CEVAP=31) Tağut = Allah (c.c)’ın hükümlerini –kısmen dahi olsa- kaldırıp, yerine başka hükümler koyan her türlü güçtür. Bunun canlı,cansız,insan,şeytan,put ve bir sistem olması keyfiyeti değiştirmez.Tağutu tüm benliğiyle reddetmek ve yalnız Allah (c.c)’a tabi olmak gerekir.

 

Haber var islah eder, haber var ifsad eder
NisaButikAdana