Video Foto Galeri Yazarlar
19.8.2019 - Pazartesi

Şahımerdan SARI

SORULAR VE CEVAPLAR - 8

Değerli Alim Şahımerdan Sarı Hoca'nın kaleminden Kelime-i Tevhid ve Manası kitabında yer alan bölüm soru ve cevapları. ( 8. Bölüm)

2 Ağustos 2018 13:19
A
a
KahveKitap
SORU=121) Zuhruf Suresi ‘nde geçen gökte ve yerde ilah cümlesinden ne anlaşılır?
CEVAP=121) Zuhruf Suresi 84-89 arası ayetlerde geçen “Gökte” tabiri ile metafizik âlemde olağanüstü yetkilerle tavsif edilen ulûhiyet yetkileri ile bilinen ilah anlaşılmakta, “Yerde” ise insanların arasında siyasi ve ictimai kanun yetkisi ile tanınan ilah anlaşılmaktadır.
 
SORU=122) Furkan Suresi ‘nin ilk ayetleri Allah (c.c)’ nasıl tanıtmaktadır?
CEVAP=122) “Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı indiren Allah (c.c)’ın şanı yücedir. O (c.c), göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O (c.c), her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkan Suresi: 1-2)
Bütün göklerin ve yeryüzünün hâkimiyet hakkı kendisine ait olan Allah’ın, mülkünde ve hâkimiyetinde kimseyi kendisine eş ve ortak edinmediği ifade olunmaktadır.

SORU=123) 9 no’lu dipnotta geçen Kaos teorisini izah ediniz?
CEVAP=123) Dijital teknolojinin ortaya çıkması ile insanların gündemine girmiştir. Âlem üzerinde Newton’un ortaya attığı gibi “mekanik fizik” anlayışının bulunmadığını aksine son derece karmaşık ve önceden tespit edilmesi imkânsız hareketlerin ve sonuçların meydana geldiğini ortaya atmaktadır, kaos teorisi. Fakat bu kadar karmaşaya ve önceden bilinmezliklere rağmen âlemde akıl sahibi hiçbir kimsenin inkâr edemeyeceği tarzda bir düzen bulunmaktadır. İşte teorinin ortaya koyduğu kaosun kendisi gerçek hayatta bulunmamaktadır.

SORU=124) Mabudiyet ne demektir?
CEVAP=124) “a’be’de” kökünden gelip boyun eğmek, kulluk etmek, yönelmek, itaat etmek, bütünüyle tabi olmak gibi manalara gelir.

SORU=125) A’bu’de ne demektir? İzah ediniz.
CEVAP=125) Köle olmak, emirlerine girip bağlanmak, ismi faili “abidun” gelir ki; ibadet eden, kul olan, itaat eden, yönelen, bütünüyle tabi olup emrine giren kul olan manasına gelir.

SORU=126) Mabud kimdir ve ne demektir?
CEVAP=126) İsmi mef’ulu; “mabudun” dur. O zamanda manası itaat edilen, kulluk yapılan, tapılan, ibadet edilen, kendisine yönelinen, bütünüyle emrine girilen, kendisine kul olunan manalarındadır.
 
SORU=127) İbadet nedir? İzah ediniz.
CEVAP=127) Yapılan itaata, boyun eğmeye, kulluk vazifelerinin tamamına ibadet denir.

SORU=128) Tevhid-i Ulûhiyet ile Tevhid-i Mabudiyet arasındaki ilişkiyi izah ediniz?
CEVAP=128) İkisi birbirinden ayrılmazdır. Müslüman ismini taşıyan kitlelerin kullukta Allah (c.c)’a ortak koştukları için Tevhid-i Mabudiyeti muhafaza edememişlerdir. Bu yüzden Tevhid-i Mabudiyetin tasnifini yapmak lazım gelmiştir.

SORU=129) Tevhid-i Mabudiyet ne demektir?
CEVAP=129) Allah (c.c)’ın Mabudiyetine itikatta, amelde ve ictimai hayatta hiçbir şeyi ortak koşmadan ve Allah (c.c)’ın dilediği gibi kulluk etmek suretiyle Allah (c.c)’ı birlemektir.

SORU=130) İnsanlar kendi akıllarına göre Allah (c.c)’a ibadet edebilirler mi?
CEVAP=130) İnsanların kendi akıllarına göre kulluk esaslarını ve metodunu tayin etme ve belirleme gibi yetkileri yoktur.

SORU=131) Ehli Kitab Allah (c.c)’a ibadet ediyor mu?
CEVAP=131) Kur’an’ın nazil oluşundan bu yana Ehli Kitab’dan birçok din adamı ve İslam’dan ayrılan, diğer yollara tabi olan nice kimseler, kendi inançlarına göre Allah (c.c)’a kulluk yaptıklarını zannetseler bile onların yaptıkları bütün ameller boşa gitmiştir.

SORU=132) İslam’dan dönen kimsenin amelleri ne olur?
CEVAP=132) İslam’dan dönen veya herhangi birkâfir, ne amel işlerse işlesin, hepsi batıl olduğu gibi devamlı olarak da cehennemde kalacaklardır.

SORU=133) Allahu Teâla (c.c) kendisine nasıl ibadet edilmesini istemiştir?
CEVAP=133) Allah (c.c) kulların kulluk yapmalarını emrederken, körü körüne değil bilerek ve isteyerek kulluk yapmalarını emretmiştir. Kur’an-ı Kerim’in nüzul metoduna baktığımızda da bu hakikati anlamaktayız.
 
SORU=134) Özellikle hangi surelerde kâinatın tekvini nizamı anlatılmıştır?
CEVAP=134) İnfitar, İnşikak, Şems, Nebe, Kıyame, Leyl, Buruc, Tekvir, Alak, Ala, Necm, Duha ve bunlar gibi birçok surede yüzlerce ayette kâinatın tekvini nizamını, insanın yaratılışı, yer ve gökler anlatılmıştır.

SORU=135) Mülk Suresi 1-12.ayetleri arasında hangi manalar bulunmaktadır?
CEVAP=135) Bu ayetlerde birçok manalar vardır. İnsanların yaratılış gayesi, Allah (c.c)’ın insanları imtihan etmesi, insanların kâinat nizamına dikkat edip düşünerek Allah (c.c)’ın kudretini anlayıp teslim olması gibi manalar mevcuttur.

SORU=136) İtikadi olarak Allah (c.c)’ın Mabudiyetini kabul etmek ne demektir?
CEVAP=136) Allah (c.c)’ın Mabudiyetini kalben bilip inanarak ve her an hayatı boyunca bu inancı muhafaza etmektir.

SORU=137) Allah (c.c)’dan hakkı ile korkmak ne demektir?
CEVAP=137) Allah (c.c)’dan O’na yaraşır şekilde korkmak O’na asi olmayıp şükretmek, O’nu unutmaksızın hep hatırda tutmak ve bu hali ölünceye kadar muhafaza etmeyi gerektirir. Bu hal, Allah (c.c)’ın Mabudiyetini itikaden tevhid etmektir.

SORU=138) Peygamberlere ve kitaplara inanmak ile iman arasındaki irtibatı izah ediniz?
CEVAP=138) İtikadda Peygamberler arasında fark gözetilmeksizin inanmak ve kitap veya suhuf nazil olan peygamberlere de kitap ve suhufların nazil olduğuna inanmak imanın esasındandır.

SORU=139) Ahirete inanmakla Mabudiyet tevhidi arasındaki irtibatı izah ediniz?
CEVAP=139) Kaf Suresi 32-35.ayetlerde Allah (c.c)’a ve gaybi olarak bildirilenlere inanmak suretiyle ahirete irtihal edip Allah’ın huzuruna çıkan müminlere Allah (c.c)’ın cennet ve daha nice nimetlerle mükâfatlandırılacağı vaadedilmektedir. Buna inanmak dahi Mabudiyet tevhidinin kapsamına girer.
 
SORU=140) Allah (c.c)’dan başka herhangi bir varlığın fayda ve zarar vermeye mutlak olarak gücü yeter mi?
CEVAP=140) Esasen Allah (c.c)’dan başka hiçbir varlık insana bir fayda ve zarar isabet ettiremez. O halde Allah (c.c)’dan başkasını Mabud olarak kabul etmek Allah (c.c)’a karşı nankörlüktür.

SORU=141) İsa (a.s)’ın İslam’a göre konumunu izah ediniz?
CEVAP=141) “Meryem’in oğlu Mesih (İsa) (a.s), sadece bir peygamberdir. O’ndan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındı. Her ikisi de yemek yerlerdi.” (Maide Suresi: 75)

SORU=142) Fatiha Suresi’nde ki “yalnız Allah (c.c)’dan yardım dilemenin” manasını izah ediniz?
CEVAP=142) Müminler, Allah (c.c)’a kulluk ederken Allah (c.c)’dan başkasına kulluk etmeyi terk edip yalnızca Allah’tan yardım dilerler.

SORU=143) İnsan gaybı bilebilir mi? Peygamberlerin bu husustaki konumları nedir?
CEVAP=143) Gaybı bilmek ancak Allah (c.c)’ın katındadır. Allah (c.c) bu güç ve yardımı kimseye vermemiştir. Peygamberler dahi gaybın ilmine vakıf olmadıktan sonra Allah (c.c)’dan başka kim vakıf olabilir?

Haber var islah eder, haber var ifsad eder